Prøvefiske på Høgevarde

20150614_103501Fiskeforeningen har i flere år ønsket å foreta prøvefiske i vannene på Høgevarde, da vi har hatt antagelser om at det har vært til dels for mye småfisk i noen av vannene. Fylkesmannen i Buskerud sa i vår ja til å bevilge penger til et prøvefiske i 2015. I samarbeid med fylkesmannen og grunneierne på Høgevarde ble Fyrisjøen og Fisketjenn (nærmest Infotavla) valgt ut for nærmere undersøkelser.

Fylkesmannen i Buskerud hadde engasjert fiskekonsulent Jørn Enerud. I tillegg stilte fiskeforeningen med flere medlemmer fra styret. Prøvefisket ble mer omfattende enn forventet og vi brukte til sammen 2 ½ dag på arbeidet.

Den mest vanlige prøvefiskemetoden er prøvefiske med garn. Fiske utføres vanligvis med 10 garn med forskjellige maskevidder (10, 16, 21, 26, 29, 35,39, 45, 52 og 10 mm) og settes etter en bestemt orden. Dette for at man skal få mest mulig spredning av fiskestørrelser og årsklasser.

Hensikten med prøvefiske er at man ved å analysere fisken kan få et godt grunnlag til å bedømme vilkårene for fisken i vannet. Ut i fra det kan man iverksette tiltak hvis det er nødvendig. Det kan være fiskereguleringer som utfisking eller begrensa fiskeuttak. Det kan også vise seg at man må foreta andre analyser som for eksempel vannprøver, bunndyrundersøkelser, gytemuligheter osv.

I Fyrisjøen ble det satt 2 serier a 10 garn og 1 serie a 10 garn i Fisketjenn.

I Fyrisjøen ble det tatt opp mye fisk. Feit fin fisk og så tidlig på året – kondisjonsfaktor på over 1 allerede. I en fiskebestand hvor det er god balanse mellom tilgang til mat og mengden fisk, vil K-faktor være omkring 1. Fiskekonsulenten fra fylkesmannen ble positivt overrasket over kvaliteten på ørreten som ble tatt opp i Fyrisjøen.

Dessverre ble det også tatt opp over 80 abbor i Fyrisjøen, men bare smått – de aller fleste rundt 50 gram. Dessverre fikk vi også noe ørekyte. Det er ikke bra og fiskeforeningen vil i samarbeid med grunneierne vurdere tiltak både m.o.t. abborbestanden og ørekyten i Fyrisjøen. Mer info om ørekyte vil bli lagt ut på fiskeforeningens hjemmeside.

I Fisketjenn ble det tatt opp 46 ørret, men bare en var over 300 gram. De aller fleste mellom 30 og 100 gram. Vi antar at mye av fisken er bekkørret som kommer inn i forbindelse med vårflom eller i “lommer” fra bekken/elva. Fisketjenn har for mye småfisk og vi må på en eller annen måte få stoppet tilsig av fisk fra bekken/elva om vi fortsatt skal bruke tid og ressurser på kultivering av Fisketjenn. Det vil bli vurdert ulike tiltak i samarbeid med grunneierne m.o.t. Fisketjenn.

All fisk som ble tatt opp ble analysert m.o.t. hva den har spist (insekt i vann, overflateinsekt, etc) , fyllingsgrad i tarmen, hunn-/hankjønn, skjellprøver m.v.

Av resultatene fra Fisketjenn kan vi også opplyse om at bare 1 av 10 fisk var hunnkjønn. Det var overraskende for oss alle. Hva som er grunnen til det er det for tidlig å si noe om.

Rapporten fra fylkesmannen kommer sannsynligvis en gang mot nyåret.