Prøvefiske i Fyrisjøen og Fisketjern

Fylkesmannen i Buskerud i samarbeid med Fiskeforeningen på Høgevarde utførte i fjor høst prøvefiske både i Fyrisjøen og Fisketjern. Resultatene finner du i vedlagte rapport. Noen utdrag fra rapporten:

Oppsummeringsvis er resultatetene fra prøvefiske i Fyrisjøen meget gode. Fyrisjøen ser ut til å ha en ørretbestand med god tetthet, god størrelse og svært god kvalitet (86 % av ørreten var rød/lyserød i farge). Den største ørreten var på nær 900 gram. Fisken hadde en gjennomsnittlig kondisjonsfaktor på 1,11. Det er også noe abbor og ørekyte i Fyrisjøen, men abboren var liten – ingen over 20 cm.

Både abbor og ørekyte kan være betydelige næringskonkurrenter til ørret. Hvilken utvikling bestanden av abbor og ørekyte får vil derfor være av stor betydning for ørreten. Prøvefisket i 2015 viste at ørreten klarer seg bra i konkurranse med de andre fiskeartene i vatnet. For å opprettholde denne fine balansen, bør en ha en del stor fisk i vatnet. Disse er ofte fiskespisere og kan bidra til å tynne i bestanden av småfisk. Det er derfor viktig å unngå for stor beskatning av den større fisken.

Fisketjenn ser ut til å ha en middels tett og småvokst ørretbestand. Den største ørreten veide 305g. Ørretene var i middels kondisjon (K-faktor = 0,94 i snitt), og kondisjonsfaktor minket svakt med økende størrelse. Stor ørret trenger tilgang på flere og større næringsdyr for å opprettholde veksten sammenliknet med mindre ørret. I mange vatn ser en derfor at lengdeveksten har en tendens til å stagnere når fisken oppnår 25 – 30 cm lengde. I overbefolka vatn kan en også ha enkeltindivider som opprettholder god vekst og blir store ved at de slår over på fiskediett.

Ingen av disse hadde rød kjøttfarge, 33 % av hadde lyserød kjøttfarge og 67 % hadde hvit kjøttfarge. Dette tyder på at tilgangen på krepsdyr er begrenset.

Fiskestørrelse, minkende kondisjonsfaktor, kjøttfarge og fravær av stor fisk tyder på at bestanden er litt tett i forhold til næringsgrunnlaget. Vår vurdering er at ørretbestanden bør tynnes noe for å bedre veksten til gjenværende ørret. Dette bør gjøres med finmaska garn

Rapporten kan du lese her Evaluering av kalking Fisketjenn og Fyrisjøen 2015